KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261388, NIP: 9452061051, z biurem pod adresem al. 29 Listopada 56a, pokój 19 i 20, 31-425 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się z pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: biocont@biocont.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000.).
 3. Moje dane będą przetwarzane:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych w celu przekazania odpowiedzi na zadane pytanie),
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
 4. Jestem świadomy/a, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, do przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rozumiem także, że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Moje dane będą przetwarzane:
  • na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • gdy przetwarzanie wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość: przez czas 60 dni,
  • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Nie będzie stosowany wobec nich mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • operatorzy pocztowi i kurierzy;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych praw mogę skontaktować się z BIOCONT Polska sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail biocont@biocont.pl.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony biocont.pl (dalej: Serwis) jest BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Jaracza 24/38 w Krakowie, adres biura: al. 29 Listopada 56 a , pok. 19 i 20, Kraków, NIP: 9452061051, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261388, która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000).
 2. BIOCONT Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych w celu przekazania odpowiedzi na zadane pytanie),
  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku obrona przed ewentualnymi skargami lub zarzutami),
  • w celach technicznych (podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadnionym interesem jest administrowanie stroną internetową. Więcej na ten temat w polityce cookies serwisu.
 3. BIOCONT Polska sp. z o.o. przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 4. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem ich nie podania będzie (w zależności od celu, w jakim są zebrane):
  • brak możliwości odpowiedzi na pytanie Użytkownika zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • brak możliwości właściwego administrowania stroną.
 5. BIOCONT Polska sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 6. BIOCONT Polska sp. z o.o. gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
 7. Dane będą przetwarzane:
  • na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • gdy to zgoda użytkownika jest podstawą przetwarzania: do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń, przy czym, jeżeli wycofana zostanie zgoda na przesyłanie informacji handlowych, informacje takie przestaną być przesyłane niezwłocznie,
  • gdy przetwarzanie wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość: przez czas 60 dni,
  • gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników: przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wobec danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 9. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z BIOCONT Polska sp. z o.o. za pośrednictwem adresu biocont@biocont.pl

§2. Przekazywanie informacji

 1. BIOCONT Polska sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 5. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres biocont@biocont.pl.

 

§3. Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Ma on również prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu biocont@biocont.pl.
 3. W wypadku, gdyby Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną może ją cofnąć za pośrednictwem linku wypisu zamieszczonego w przesłanej do niego informacji.

§4. Zmiany polityki prywatności

 1. BIOCONT Polska sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w na stronie biocont.pl.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres biocont@biocont.pl.

 

POLITYKA COOKIES

 1. BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Jaracza 24/38 w Krakowie, adres biura: al. 29 Listopada 56 a , pok. 19 i 20, Kraków, NIP: 9452061051, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261388, jako właściciel i Administrator strony biocont.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • analizy sposobów, w jakich użytkownicy korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają reklamy. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • cookies firm zewnętrznych (Informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy):
   • Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA.
   • Plus.google.com – administrator: Google Inc z siedzibą w USA.
   • Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
   • InisTRACK – administrator: Inis Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu plików cookies, które będą pobierane w Serwisie, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej.

NEWSLETTER

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z działaniami marketingowymi BIOCONT Polska sp. z o.o. m.in. korzystających z usługi newsletter.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261388, NIP: 9452061051, z biurem pod adresem al. 29 Listopada 56a, pokój 19 i 20, 31-425 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się z pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: biocont@biocont.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych
  BIOCONT Polska sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biocont@biocont.pl.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie prowadzenia działań marketingowych, wykonywanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celu budowania marki, obsługi newslettera, a także wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia działań marketingowych usług własnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie przesyłania informacji handlowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Źródło pozyskania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy i/lub udostępnione przez Kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. W związku z realizacją umowy, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (rodzaje upraw).
 5. Odbiorcy danych osobowych
  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie: BIOCONT Polska sp. z o.o., podmioty współpracujące w zakresie realizacji usługi Newsletter oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją powyższego celu będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania w przysługujących praw do cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt na adres: biocont@biocont.pl.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą
  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane, które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. A RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 8. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 9. Profilowanie
  BIOCONT Polska sp. z o.o. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.