Biouprawy Jabłonie Owoce miękkie Owoce pestkowe Warzywa Wydarzenia

Konkurs na hasło reklamowe zachęcające do stosowania produktów biologicznych w ochronie i uprawie roślin

Podczas Targów TSW odbywających się w dniach 18-19 stycznia w Kielcach, organizujemy konkurs dla odwiedzjących stoisko BIOCONT Polska.

REGULAMIN KONKURSU

„Hasło reklamowe zachęcające do stosowania produktów biologicznych w ochronie i uprawie roślin”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Hasło reklamowe zachęcające do stosowania produktów biologicznych w ochronie i uprawie roślin”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma BIOCONT Polska sp. z o.o. z siedzibą 31-215 Kraków, ul. S. Jaracza 24/38, NIP 945 206 10 51, REGON 120280050, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na Spotkaniach Sadowniczych w Sandomierzu w dniach 1-2 lutego 2023r., w godzinach otwarcia imprezy targowej.
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma BIOCONT Polska sp. z o.o.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora.

§ 2

PRZEDMIOT, WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu, Uczestnika, który przy spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w nim, zgłosi najciekawsze, autorskie, niepublikowane wcześniej hasło zachęcające do stosowania produktów biologicznych w ochronie i uprawie roślin.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najciekawsze hasła reklamowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która:
  1. w dniach trwania imprezy Spotkania Sadownicze, odwiedzi stoisko firmy BIOCONT Polska sp. z o.o.  (zlokalizowane na terenie Hali Sportowej w Sandomierzu, stoisko E2
  2. pobierze na rzeczonym stoisku kupon konkursowy, poprawnie go wypełni i pozostawi w przygotowanej na stoisku urnie konkursowej
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji konkursowej a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie pracowników).
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych na kuponie konkursowym, tj: imienia, nazwiska, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego
  1. udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone na kuponie konkursowym
  1. ułożenie hasła konkursowego
  1. jeden Uczestnik może wypełnić i złożyć więcej niż jeden kupon konkursowy pod warunkiem umieszczenia na nich różnych haseł reklamowych.
 6. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez zgłoszenie hasła reklamowego jest równoznaczne z:
  1. akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
  1. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w Konkursie na czas jego trwania. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
  1. oświadczeniem Uczestnika, że zgłoszone hasło reklamowe jest wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, które jednocześnie nie naruszają praw osób trzecich oraz są wolne od wad prawnych.
 7. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do autorskiego hasła reklamowego, które zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego autorskiego hasła reklamowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  1. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  1. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  1. rozpowszechnianie hasła w następujący sposób – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie hasła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  1. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  1. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  1. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  1. wykorzystanie hasła i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  1. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej Organizatora.
 8. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego hasła reklamowego autorowi tego hasła reklamowego, Laureatowi Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody określonej w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenie osób trzecich w stosunku do zgłoszonych haseł reklamowych.

§ 3

NAGRODY

 1. 1.Nagrody w Konkursie:
  1. I nagroda – zestaw produktów do uprawy i ochrony wskazanej przez Uczestnika w ankiecie uprawy o wartości 500 zł netto
  1. II nagroda – zestaw produktów do uprawy i ochrony wskazanej przez Uczestnika w ankiecie uprawy o wartości 300 zł netto
  1. III nagroda – zestaw produktów do uprawy i ochrony wskazanej przez Uczestnika w ankiecie uprawy o wartości 200 zł netto
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie Uczestnik (Laureat Konkursu), który:
  1. spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie
  1. zgłoszone przez niego hasło reklamowe zostanie uznane przez Komisję za najlepsze spośród wszystkich zgłoszonych haseł zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu
 3. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w terminie do 5 dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub nr telefonu.
 4. Uczestnik powiadomiony o wynikach konkursu zobowiązany jest do odbioru nagrody w terminie i miejscu ustalonym wspólnie z Organizatorem.
 5. Warunkiem wydania nagrody jest:
  1. odbiór nagrody w terminie i miejscu ustalonym wspólnie z Organizatorem, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty)
  2. wypełnienie i podpisanie formularza z danymi do odprowadzenia należnego podatku PIT za zwycięzcę,
  3. jeżeli nagrodę odbiera pełnomocnik – posiadanie poprawnego upoważnienia zwycięzcy oraz kserokopię jego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz podpisane już i wypełnione przez zwycięzcę formularze.
 6. W przypadku braku możliwości osobistego odebrania nagrody przez zwycięzcę, nagrodę w jego imieniu może odebrać pełnomocnik na podstawie upoważnienia do odbioru nagrody w imieniu Zwycięzcy. Upoważnienie musi określać: dane zwycięzcy (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości) oraz dane Pełnomocnika (imię i nazwisku, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości). Pełnomocnik musi mieć ukończone 18 lat.
 7. W przypadku nie stawienia się zwycięzcy lub jego pełnomocnika we wskazanym miejscu i czasie, stwierdzenie przed odebraniem nagrody niespełniania wymagań uprawniających do odbioru nagrody: niepełnoletniość, brak zgody na wypełnienie i/lub podpisanie formularzy wskazanych w regulaminie, brak ważnego lub kompletnego upoważnienia w przypadku odbioru nagrody przez Pełnomocnika, inne uchybienia formalne określone niniejszym regulaminem – zwycięzca traci prawo do nagrody.
 8. W przypadku utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę, nagroda przechodzi na kolejna osobę na liście rezerwowej.
 • Procedura nabycia prawa do nagrody i odbioru nagrody przez osoby z list rezerwowych, które nabyły prawo do nagrody w wyniku jego utraty przez wybranych wcześniej zwycięzców, przebiega zgodnie z procedurą dla zwycięzców od momentu nabycia praw do nagrody przez osobę z listy rezerwowej.
 • Komisja Konkursowa przy ogłaszaniu wyników nie podaje uzasadnień dla wybranego hasła, a jej decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.
 • Wyniki konkursu będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.biocont.pl, w terminie do 5 dni od daty wyboru zwycięzcy.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz bez rekompensaty dla Uczestników o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.biocont.pl

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biocont.pl

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68,poz. 341 z późn. zm.). w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych. 

5. Załącznikiem do regulaminu są:

a. „kupon konkursowy” – załącznik nr 1

b. „oświadczenie odbioru nagrody” – załącznik nr 2

6. Nagroda rzeczowa przewidziana w niniejszym Konkursie nie podlega wymianie przez Organizatora na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.

7. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Kraków, 31 stycznia 2023r.